Riskanalys

Riskanalysen består av fyra stadier:

 • Nulägesanalys

  • Nulägesanalysen är det stadium där man bestämmer vilket eller vilka direktiv som produkten underordnas samt vilka livsfaser som man skall beakta i den fortsatta riskanalysen.

  • Vidare bestämmer man vilka standarder som skall tillämpas på produkten.

 • Riskidentifiering

  • I denna fas av riskanalysen är målet att hitta alla moment eller detaljer i produkten som kan utgöra en risk för någon typ av personskada såväl psykisk som fysisk.

  • Man dokumenterar denna risk och hänför den till en referenspunkt i bilaga 1 i maskindirektivet och bedömer även i vilken av produktens livsfaser som den utgör en risk.

 • Riskbedömning

  • När maskinens risker har identifierats så vidtar nästa fas som är att bedöma risken farlighet. Risken bedöms utifrån tre olika kriterier där man tittar på följande

   • Sannolikhet för att en skada skall uppstå

   • Sannolikheten för en skada betygssätts i steg 1, 3, 5 där 5 är högsta risk.

   • 1 Liten risk för skada

   • 3 Medelrisk för skada

   • 5 Stor risk för skada

  • Riskklass - vilken typ av skada som kan bli följden

  • Resultatet av en skada och hur den påverkar personen som blir skadad bedöms utifrån följande faktorer:

   • 0 Ingen skada

   • 2 Skada utan bestående men

   • 4 Skada med bestående men tex. mistning av kroppsdel

   • 6 Risk för dödsfall

  • Frekvens – Vilket behov av tillträde till riskområdet finns det

  • Behovet av tillträde till riskområdet sätts utifrån det faktiska behovet och vilken livsfas som risken bedöms finnas i:

   • 1 Skift

   • 2 Dag

   • 3 Vecka

   • 4 Månad

   • 5 År

 • Riskredusering

  • I riskreduseringen beslutar man om vilka åtgärder som skall utföras för att komma till rätta med en risk. Det kan vara något av följande:

  • Konstruktionsåtgärder

  • Bygga skyddsanordningar

  • Varna på maskinen

  • Skriva bruksanvisning

  • Man dokumenterar även vem som ansvarar för åtgärden samt följer upp att den blivit gjord.

  • Som sista moment kontrollerar man om det finns någon kvarvarande risk efter åtgärden utförts och om så är fallet skall denna föras i i riskidentifieringen och hanteras.

Ni når oss alltid på:
Tel 0708-172380
E-post info@sl-konsult.se

© 2020 By SL-KONSULT